Thank you for your patience while we retrieve your images.
Sensuous Earth 2
אשקף...אשקיף לאדמה... או... אשקפת עולם...

קוביה שוהה באנונימיות לבנה
אישה נכנסת לתוכה
מפרקת את הרצפה
חופרת בקרקעית
דולה את האדמה מן התחתית אל תוך החלל הלבן
מעבדת, מעצבת ויוצרת עם האדמה את
המקום
מעין מעשייה שמזמינה אֶשְׁקַף להתבוננות מדיטטיבית על יחסי אדם – אדמה;
אישה ואדמתה...
Sensuous Earth קוביה אורחת מטזמניה מוקרנת
כמעגל המקשר יצירת בני אדם עם אדמתם
בגבולות טריטוריאלים שונים ודומים,
רחוקים וקרובים כאן על פני האדמה...

VISUAL ARTICLE